Album: Huyện Nông Cống tổ chức giải Việt dã năm 2023